Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: 23 december 2022

1. Verkoper
De Stoffige Zolder is gevestigd in Drieschouwen 79 te Stekene, Oost-Vlaanderen, Belgium.

Het BTW nummer is BE0551.950.883
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0551.950.883

Bankgegevens:
IBAN nummer: BE71 9734 3080 9669
BIC code: ARSPBE22
Bank: ARGENTA

Leurderskaart: 0113/548 0113/549

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van De Stoffige Zolder.

3. Offertes & aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. Bestellingen worden maximaal 7 dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. De Stoffige Zolder heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. De Stoffige Zolder biedt de mogelijkheid om de goederen verzekerd te versturen (Bpost pakket) tegen betaling van een meerprijs. Goederen kunnen na afspraak ook in ons atelier worden afgehaald. De koper geeft dit aan tijdens het bestelproces. De koper ontvangt een mail van zodra de goederen voor hem klaar liggen.

5. Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Voor cadeaubonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals deze op de bon zijn vermeld. Verschillende aanbiedingen, acties en cadeaubonnen kunnen niet gecumuleerd worden tenzij uitdrukkelijk vermeld.

6. Overeenkomst en eigendomsvoorbehoud
Een overeenkomst tussen De Stoffige Zolder en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door De Stoffige Zolder op haalbaarheid is beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

7. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen acht (8) dagen na de levering. Controleer uw geleverde goederen alvorens te gebruiken want enkel geleverde goederen die door de koper nog niet versneden zijn en ongewassen, kunnen teruggestuurd worden. Terugzending van de producten dient te geschieden zoals geschreven bij de rubriek “Verzakingsrecht”.

8. Waarborg
Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

9. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat (in geval van stoffen: ongeknipt en ongewassen) en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar De Stoffige Zolder – Drieschouwen 79 – 9190 Stekene – België. De koper moet De Stoffige Zolder vooraf schriftelijk inlichten over het feit dat de goederen worden teruggestuurd (via een e-mail via de contactpagina: contacteer ons). De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn verstuurd. Patronen moeten ongeopend zijn. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt De Stoffige Zolder er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de voldoende gefrankeerde retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

10. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Prijzen & productinformatie
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van uw bestelling. De Stoffige Zolder tracht de productinformatie, gegevens en afbeeldingen zo duidelijk en correct mogelijk weer te geven. Deze zijn steeds indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De weergegeven kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijke kleuren. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen en instellingen van fotocamera’s en beeldschermen.

12. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van De Stoffige Zolder, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Stoffige Zolder zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, …).

14. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

15. Verandering aan onze algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment indien wij zulks nodig achten deze algemene voorwaarden aan te passen. In dat geval zal de datum van de laatste update (welke bovenaan deze algemene voorwaarden staat) worden aangepast. Wij verzoeken u dan ook om indien u onze site regelmatig bezoekt de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met De Stoffige Zolder worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn territoriaal bevoegd.

17. Workshops
De betaling van een workshop dient ten laatste 2 werkdagen na inschrijving voor de workshop te gebeuren.
Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij wij jouw workshop plaats nog tijdig ingevuld krijgen. Je mag ook zelf iemand anders sturen.

18. Ingezonden foto’s
Heb je kledij of accessoires gemaakt met materiaal van De Stoffige Zolder en je hebt er foto’s van? Als je die doormailt naar De Stoffige Zolder en de foto’s zijn goedgekeurd, kan je een tegoed- of kortingsbon worden opgestuurd per post of via email. Je stemt er dan mee in dat deze foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden van De Stoffige Zolder. De foto’s worden niet doorgegeven aan derden. De foto’s worden goedgekeurd als de resolutie, achtergrond, belichting, onderwerp, omgeving, houding, etc het toelaat om gepubliceerd te worden. De kortingsbons is toepasbaar op stoffen, niet op workshops of fournituren.

19. Cadeaubon
Tegoed-, kortings- of cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, te rekenen vanaf afgiftedatum.
De waarde of een deel ervan wordt niet terugbetaald.

20. Was-, droog- en strijkinstructies
De meeste stoffen zijn machinewasbaar op 30°C (behalve wol), strijkbaar op medium stand, worden best niet gedroogd in de droogkast maar in de vrije lucht, zijn redelijk kleurvast en hebben minimale krimp.
Om niet voor onaangename verrassingen te staan, wordt het aangeraden de stof even voor te wassen alvorens te vernaaien/verwerken. In de wasmachine het textiel omkeren met het beeld aan de binnenkant. Gerbuik steeds een vloeibaar wasproduct daar een poeder van nature agressiever is. Zeker bij GOTS en Oko-Tex stoffen is dit belangrijk aangezien dan kleurstoffen gebruikt worden die wel aangenamer zijn voor de huid maar agressieve producten zoals wasverzachters minder goed kunnen verdragen. Bij droogkuis worden oplosmiddelen gebruikt die de kwaliteit van de bedrukking kan beschadigen.